خدمات

3) خدمات دوران بهره برداری

• تهیه برنامه جامع مدیریت بهینه نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر
• ارتقاء نیروگاه و افزایش ظرفیت و راندمان نیروگاه موجود
• بهره برداری و نگهداری از نیروگاه های تولید برق و شبکه های انتقال

2) خدمات دوران احداث (Implementation Phase)

• ارائه پیشنهاد فنی و مالی سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های تولید برق و شبکه انتقال و پروژه های ارتقاء
• تهیه متون قراردادی و پیوست های فنی قرارداد EPCF
• طراحی مفهومی، مهندسی بیسیک و طراحی تفصیلی نیروگاه های تولید برق و شبکه انتقال
• بررسی طراحی مهندسی
• ارائه خدمات مدیریت طرح در بخش Non-EPC
• ارائه خدمات مدیریت طرح در بخش EPC
• شناسایی تامین کنندگان و پیمانکار بین المللی و داخلی معتبر
• مهندسی خرید و تامین کالا
• ارائه خدمات ساخت و احداث
• نصب، راه اندازی و اتصال به شبکه نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر

1) خدمات قبل از سرمایه گذاری (Pre-Investment Phase)

• تحلیل زیر ساختهای تولید، انتقال و توزیع برق و شناسایی پروژه های زیر بنایی در بخش انرژی
• انجام مطالعات بازار برق و انرژی
• انجام مطالعات فنی و اقتصادی احداث نیروگاه های حرارتی و تجدید پذیر
• انجام مطالعات اثرات زیست محیطی در بخش تولید برق (EIA Study in Power Sector)
• انجام مطالعات پخش بار و اتصال به شبکه
• تهیه گزارشات اقتصادی جهت ارائه به بانک های بین المللی
• انجام خدمات ارزیابی توانمندی (Due Diligence)
• تهیه پکیج سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر (EPCF Project)
• تهیه پکیج جامع سرمایه گذاری در ارتقاء نیروگاه ها و شبکه انتقال برق موجود(EPCF Project)
• شناسایی سرمایه گذار و تهیه طرح های تامین سرمایه در بخش تولید و انتقال برق