افتخارات

افتخارات ناکایا


با استاندارد سازی سطح کیفیت خدمات خود و همچنین در نظر گرفتن رضایت مندی مشتریان به عنوان اصل اول، موفق گردید در دو زمینه ی گواهینامه ی استاندارد ایزو از شرکت معتبر Qbcert انگلستان دریافت نماید.
1- Iso 9001:2008 استاندارد مدیریت کیفیت.
2- Iso 10002:2014 استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان